IMPRESUM (čeština)

  • Kristýna Freiová poskytuje http://www.kristynafreiova.cz/ webovou stránku jako službu veřejnosti a majitelům webových stránek.
  • Kristýna Freiová neodpovídá za jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití odkazu nebo spoléhání se na jakékoli informace obsažené na těchto stránkách. I když jsou informace obsažené na těchto stránkách pravidelně aktualizovány, neposkytuje se žádná záruka, že informace uvedené na těchto webových stránkách jsou správné, úplné a aktuální.
  • Webové stránky Kristýny Freiové sice mohou obsahovat odkazy umožňující přímý přístup k dalším internetovým zdrojům, včetně webových stránek, ale Kristýna Freiová neodpovídá za správnost nebo obsah informací obsažených na těchto stránkách.
  • Odkazy ze stránek Kristýny Freiové na stránky třetích stran nepředstavují souhlas Kristýny Freiové s třetími stranami nebo podporu jejich produktů a služeb. Vzhled inzerce a informací o produktech či službách na webových stránkách třetích stran nepředstavuje souhlas ani podporu Kristýny Freiové a Kristýna Freiová nezkoumala tvrzení třetích stran a nenese za ně odpovědnost.

Texty, nákresy, grafika, obrázky a fotografie jsou výlučným vlastnictvím Kristýny Freiové a jejich neoprávněné kopírování je trestné zákonem.

ZPĚT

IMPRESUM (english)

  • Kristýna Freiová provides the http://www.kristynafreiova.cz/ Web site as a service to the public and Web site owners.
  • Kristýna Freiová is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within the site. While the information contained within the site is periodically updated, no guarantee is given that the information provided in this Web site is correct, complete, and up-to-date.
  • Although Kristýna Freiová Web site may include links providing direct access to other Internet resources, including Web sites, Kristýna Freiová is not responsible for the accuracy or content of information contained in these sites.
  • Links from Kristýna Freiová to third-party sites do not constitute an endorsement by Kristýna Freiová of the parties or their products and services. The appearance on the Web site of advertisements and product or service information does not constitute an endorsement by Kristýna Freiová, and Kristýna Freiová has not investigated the claims made by any advertiser.

Texts, layouts, graphics, pictures and photos are exclusive property of Kristýna Freiová and their unauthorized copying is punishable by law.

BACK